RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 – zwanego dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wytwórnia Parkietów DĄBEX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Mikołajczyka 6, 62-065 Grodzisk Wielkopolski,(dalej Administrator). Z Administratorem można się skontaktować: za pomocą adresu e-mail: dabex@parkietydabex.pl lub w siedzibie Administratora,
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: iod@parkietydabex.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
 1. a) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie określonych celów, np. w celu przesyłania oferty handlowej;
  b) Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
  c) Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  d) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu obsługi zgłoszeń i zapytań za pośrednictwem e-maila.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a także współpracujące z Wytwórnią Parkietów DĄBEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane w imieniu Administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania o których mowa w pkt. 3, a następnie przez okres niezbędny do realizacji archiwizacji wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.).
 3. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO; sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO; usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO; ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO; przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1lit. a) RODO posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, w sytuacji, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów
(art.14 RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  – zwanego dalej RODO, informuję, że

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wytwórnia Parkietów DĄBEX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Mikołajczyka 6, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, (dalej: Administrator). Z Administratorem można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: dabex@parkietydabex.pl lub w jego siedzibie.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail iod@parkietydabex.pl  lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem w celu
  1. zawarcia i wykonania umowy lub usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. prowadzenia korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dotyczące realizacji umowy wynikające z przepisów m. in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.-Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1964, nr 121 poz. 591 z późn. zm.) np. obowiązki wynikające z prowadzenia rachunkowości, rozliczeń podatkowych;
  4. przesyłania ofert handlowych (marketingowych) na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  5. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z realizacją przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
  6. przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z realizacją przepisów Ustawy z dn. 16.07.2004 r, Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a także podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne, serwisowe, agencyjne, transportowe, operatorzy pocztowi i kurierzy z którymi zawarte są stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych w imieniu Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów a następnie przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez okres wynikający z kategorii archiwalnej danego dokumentu, określonych w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.). W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu przesyłania ofert handlowych okres przechowywania może ulec skróceniu do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
 2. sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
 3. usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;
 4. ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
 5. wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO;
 6. przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1lit. a) RODO posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, w sytuacji, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 4. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO podanie danych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Niepodanie danych skutkuje odmową zawarcia umowy. W przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową przesyłania ofert handlowych.

 

Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących osoby prawne

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 , art. 14 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 0 4.05.2016 – zwanego dalej RODO, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wytwórnia Parkietów DĄBEX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Mikołajczyka 6, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, (dalej: Administrator).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą adresu e-mail: iod@parkietydabex.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającym na utrzymywaniu kontaktów służbowych, prowadzenia korespondencji w związku z zapewnieniem prawidłowej realizacji zawartej umowy z Kontrahentem, który wyznaczył Panią/Pana do kontaktu.
 4. Pani/Pana dane osobowe Administrator uzyskał od swojego Kontrahenta w związku z realizacją umowy.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie danych umożliwiających identyfikację, tj. imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, nr telefonu.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także współpracujące z Administratorem podmioty realizujące zadania w oparciu o zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych m. in. podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne, serwisowe, agencyjne, transportowe, operatorzy pocztowi i kurierzy.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy zawartej z Kontrahentem, a następnie przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez okres wynikający z kategorii archiwalnej danego dokumentu, określonych w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.).
 8. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
 1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 3. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Warszawa, ul. Stawki 2, w sytuacji, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. . Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi kontaktowanie się z Panią/Panem w celach związanych z wykonaniem umowy.

 

Klauzula informacyjna – Klient
(art. 13 RODO)

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wytwórnia Parkietów DĄBEX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Mikołajczyka 6, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy iod@parkietydabex.pl lub pisma kierowanego do IOD na adres siedziby Administratora Danych

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 2. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane w następujących celach:
 3. w celu wykonania Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO),
 4. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, w tym w szczególności przeprowadzania badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych przez Administratora usług i jego produktów oraz zapraszania do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. za zgodą wyrażoną przez Klienta, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania oferty handlowej lub kontaktów telefonicznych, przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 8. Odbiorcą danych osobowych Klienta będzie Administrator Danych, a w przypadku wyrażenia na to zgody – pozostałe podmioty związane z realizacją umowy. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta: dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, prawne, transportowe, serwisowe, agencyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
 9. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane przez dłuższy okres, gdy wynika to obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. przepisy nakładające obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej przez określony czas. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora będą przechowywane do czasu wniesienia przez Klienta ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Administrator pozostawi jednak imię, nazwisko oraz numer PESEL Klienta – wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania danych osoby w celach objętych sprzeciwem.
 10. Klient ma prawo:
 11. dostępu do treści swoich danych,
 12. ich sprostowania,
 13. ich usunięcia – o ile zachodzi dany przypadek wskazany w art. 17 ust. 1 RODO,
 14. ograniczenia ich przetwarzania,
 15. przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu promocji i marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administrator – Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,
 16. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Administrator przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.
 17. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 18. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłane ich Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail:iod@parkietydabex.pl

 

 Obowiązek informacyjny dla kandydata do pracy

Jeżeli załączając swoją aplikację (CV):

 1. zamieszcza Pan/Pani w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. w dokumentach rekrutacyjnych zamieszcza  Pan/Pani z własnej inicjatywy dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np.  stan zdrowia, przekonania religijne, przynależność do związków zawodowych.

 

Informacja Administratora danych:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wytwórnia Parkietów DĄBEX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Mikołajczyka 6, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – iod@parkietydabex.pl 

 1. Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym (dalej: dokumenty aplikacyjne) będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawami prawnymi przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:
 1. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
 2. podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. dobrowolna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub  art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
 4. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
 3. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
 1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO;
 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO;
 3. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO;
 4. ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO;
 5. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO;
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.

 

 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: iod@parkietydabex.pl 

 

 1. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.