RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 – zwanego dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wytwórnia Parkietów DĄBEX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Mikołajczyka 6, 62-065 Grodzisk Wielkopolski,(dalej Administrator). Z Administratorem można się skontaktować: za pomocą adresu e-mail: dabex@parkietydabex.pl lub w siedzibie Administratora,
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: iod@parkietydabex.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
  a) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie określonych celów, np. w celu przesyłania oferty handlowej;
  b) Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
  c) Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  d) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu obsługi zgłoszeń i zapytań za pośrednictwem e-maila.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a także współpracujące z Wytwórnią Parkietów DĄBEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane w imieniu Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania o których mowa w pkt. 3, a następnie przez okres niezbędny do realizacji archiwizacji wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.).
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO; sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO; usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO; ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO; przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1lit. a) RODO posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, w sytuacji, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów
(art.14 RODO)

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wytwórnia Parkietów DĄBEX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Mikołajczyka 6, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: – kontakt mailowy iod@parkietydabex.pl lub korespondencyjny na adres siedziby Administratora Danych

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy (art. 6 ust. 1 lit. b),c),f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy.
 3. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, transportowe, serwisowe, agencyjne, itd.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.
 2. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
 3. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 4. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 5. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 6. ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 7. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
 8. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
 9. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na  e-mail iod@parkietydabex.pl
 10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących osoby prawne

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wytwórnia Parkietów DĄBEX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Mikołajczyka 6, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, (dalej: Administrator). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: – kontakt mailowy iod@parkietydabex.pl lub korespondencyjny na adres siedziby Administratora Danych
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy, określenia osób uprawnionych do reprezentacji oraz kontaktu związanego z realizacja umowy oraz na podstawie Art.6 ust.1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń związanych z realizacją umowy.
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub Podmioty uczestniczące w realizacji umowy
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach działalności gospodarczej) lub do dnia wniesienia sprzeciwu.
 5. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
 6. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 7. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 8. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 9. ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 10. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
 11. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
 12. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 13. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

Klauzula informacyjna – Klient
(art. 13 RODO)

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wytwórnia Parkietów DĄBEX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Mikołajczyka 6, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy iod@parkietydabex.pl lub pisma kierowanego do IOD na adres siedziby Administratora Danych

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 2. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane w następujących celach:
 3. w celu wykonania Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO),
 4. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, w tym w szczególności przeprowadzania badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych przez Administratora usług i jego produktów oraz zapraszania do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. za zgodą wyrażoną przez Klienta, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania oferty handlowej lub kontaktów telefonicznych, przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 8. Odbiorcą danych osobowych Klienta będzie Administrator Danych, a w przypadku wyrażenia na to zgody – pozostałe podmioty związane z realizacją umowy. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta: dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, prawne, transportowe, serwisowe, agencyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
 9. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane przez dłuższy okres, gdy wynika to obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. przepisy nakładające obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej przez określony czas. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora będą przechowywane do czasu wniesienia przez Klienta ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Administrator pozostawi jednak imię, nazwisko oraz numer PESEL Klienta – wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania danych osoby w celach objętych sprzeciwem.
 10. Klient ma prawo:
 11. dostępu do treści swoich danych,
 12. ich sprostowania,
 13. ich usunięcia – o ile zachodzi dany przypadek wskazany w art. 17 ust. 1 RODO,
 14. ograniczenia ich przetwarzania,
 15. przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu promocji i marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administrator – Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,
 16. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Administrator przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.
 17. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 18. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłane ich Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail:iod@parkietydabex.pl

 

 Obowiązek informacyjny dla kandydata do pracy

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wytwórnia Parkietów DĄBEX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Mikołajczaka 6, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy iod@parkietydabex.pl

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w procesie rekrutacji. Podane przez Pana/Panią dane osobowe mogą być również przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
 3. w art. 221 1 Kodeksu Pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z art. 221§ 1Kodeksu Pracy. Podanie powyższych danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne w celu Pani / Pana udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie powyższych danych może być przyczyną odmowy Pani / Pana zatrudnienia.
 4. Administrator może także przetwarzać dane niewymienione w art. 221 1 Kodeksu Pracy na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody, tj. na postawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, nie spowoduje niekorzystnego traktowania Pani/ Pana kandydatury oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 5. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione:
 6. Podmiotom które na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa mają prawo do udostępnia Pana/Pani danych osobowych.
 7. Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne i doradcze,
 8. Podmiotom przetwarzającym zgodnie z art.28 RODO powierzonym przez Administratora dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi, transportowe, kurierskie, pocztowe, serwisowe. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich dostawców zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
 9. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną zniszczone. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie przekazanych danych na potrzeby kolejnych rekrutacji, Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do kolejnej rekrutacji.
 10. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
 11. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 12. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 13. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 14. ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 15. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
 16. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres iod@parkietydabex.pl
 2. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.