Polityka prywatności

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wytwórnia Parkietów DĄBEX Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Mikołajczyka 6, 62-065 Grodzisk Wielkopolski,
(dalej: Administrator).
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy iod@parkietydabex.pl lub pisma
kierowanego do IOD na adres siedziby Administratora Danych.

2. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy.

3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane w następujących celach:
a) w celu wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO),
b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją Umowy,
w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń
podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a Administratorem (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, w tym w szczególności
przeprowadzania badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych przez Administratora usług i jego
produktów oraz zapraszania do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Administratora
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) za zgodą wyrażoną przez Klienta, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo
wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania oferty handlowej lub kontaktów telefonicznych,
przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy.

4. Odbiorcą danych osobowych Klienta będzie Administrator Danych, a w przypadku wyrażenia na to zgody –
pozostałe podmioty związane z realizacją umowy. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych
osobowych Klienta: dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz Administratora, w szczególności
podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, prawne, transportowe, serwisowe,
agencyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych
osobowych, Administrator wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego
stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta przetwarzanych przez nich
w imieniu Administratora.

5. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane
będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać
dane przez dłuższy okres, gdy wynika to obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, np. przepisy nakładające obowiązek przechowywania dokumentacji
podatkowej przez określony czas. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów
lub usług Administratora będą przechowywane do czasu wniesienia przez Klienta ewentualnego sprzeciwu
wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Administrator pozostawi
jednak imię, nazwisko oraz numer PESEL Klienta – wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania
danych osoby w celach objętych sprzeciwem.

6. Klient ma prawo:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) ich sprostowania,
c) ich usunięcia – o ile zachodzi dany przypadek wskazany w art. 17 ust. 1 RODO,
d) ograniczenia ich przetwarzania,
e) przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu promocji i marketingu
bezpośredniego produktów lub usług Administrator – Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Administrator
przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – Klient ma prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłane ich
Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: iod@parkietydabex.pl