Obowiązek informacyjny dla kandydata do pracy

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wytwórnia Parkietów DĄBEX Spółka z
Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą ul. Mikołajczyka 6, 62-065
Grodzisk Wielkopolski, (dalej: Administrator).
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy iod@parkietydabex.pl

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w procesie rekrutacji. Podane przez
Pana/Panią dane osobowe mogą być również przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji,
jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
a) w art. 22 1  § 1 Kodeksu Pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z art. 22 1  §
1Kodeksu Pracy. Podanie powyższych danych jest obowiązkiem ustawowym i jest
niezbędne w celu Pani / Pana udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie powyższych danych
może być przyczyną odmowy Pani / Pana zatrudnienia.
b) Administrator może także przetwarzać dane niewymienione w art. 22 1  § 1 Kodeksu Pracy na
podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody, tj. na postawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
Podanie dodatkowych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie
ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, nie spowoduje niekorzystnego traktowania
Pani/ Pana kandydatury oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych
konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę
zatrudnienia.

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione:
a) Podmiotom które na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa mają prawo
do udostępnia Pana/Pani danych osobowych.
b) Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne i doradcze,
c) Podmiotom przetwarzającym zgodnie z art.28 RODO powierzonym przez Administratora
dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom
świadczącym Administratorowi, transportowe, kurierskie, pocztowe, serwisowe. Zgodnie z
zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych,
Administrator wymaga od takich dostawców zgodnego z przepisami prawa, wysokiego
stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych
przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia
procesu rekrutacji, a następnie zostaną zniszczone. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią
zgody na przetwarzanie przekazanych danych na potrzeby kolejnych rekrutacji, Administrator
będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do kolejnej rekrutacji.

6. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6
ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć
zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań
przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres iod@parkietydabex.pl

8. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.